ماه محرم فرا رسید و

چشم ها پر گریه خواهد شد.از داغ بزرگ

دل ها پر تپش خواهد شد از احساس

خون به جوش خواهد آمد از بی رحمی فساق و کفار

...